مزایده عمومی بیلبوردهای پایانه مسافربری غدیر

مزایده عمومی بیلبوردهای پایانه مسافربری غدیر


مزایده عمومی بیلبوردهای پایانه مسافربری غدیر

مزایده عمومی بیلبوردهای پایانه مسافربری غدیر

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در نظر دارد بهره برداری بیلبورد سازمان واقع در ابتدای جاده شهرک صنعتی به شرح مندرج در جدول ذیل را از طریق مزایده به کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط واگذار نماید . متقاضیان میتوانند پیشنهادات خود را ضمن رعایت موارد ذیل و ملاحظه قیمت پایه حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1399/10/11 در سه پاکت سربسته محتوی پاکت الف : شامل تضمین بانکی ، پاکت ب : کپی اسناد و مدارک و مجوزات کانون ( پروانه ارشاد و مجوز اصناف ) ، پاکت ج : شامل پیشنهاد قیمت به حراست سازمان واقع در سازمان حمل و نقل بار و مسافر تسلیم و رسید دریافت نمایند.

الف ) مشخصات

 

ردیف

شرح

قیمت پایه کارشناسی  ماهیانه (ريال)

قیمت پایه کارشناسی سالیانه (ریال)

ضمانت شرکت در مزایده (ريال)

 

1

بیلبورد تبلیغات پایانه مسافربری غدیر

ابتدای بلوار شهرک صنعتی

 

40.000.000

 

480.000.000

 

24.000.000

 

 
 
 

 

ب ) شرایط مزایده

1-     پیشنهاد دهندگان می بایست جهت شرکت در مزایده مبلغ ضمانت را طبق جدول فوق ، ضمانت نامه بانکی یا اوراق مشارکت بی نام و یا مبلغ ضمانت را نقدا به حساب سپرده 2001135875 بانک تجارت در وجه سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد واریز نمایند .

2-     سپرده نفر اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد سازمان باقی خواهد ماند و چنانچه برنده اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده مربوطه به نفع سازمان ضبط خواهد شد و افراد مذکور حق هیچگونه اعتراضی را در هیچ مرجعی نخواهند داشت .

3-     مدت قرارداد از زمان انعقاد قرارداد به مدت یک سال می باشد . متقاضیان حق هیچگونه اعتراضی را دراین خصوص نخواهند داشت.

4-     سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

5-     به پیشنهادات مشروط ، مبهم و فاقد ضمانت نامه معتبر و پیشنهاداتی که پس از انقضای مهلت مقرر تحویل داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6-      برنده مزایده در صورتی که ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ نتایج ( به استثنای ایام تعطیل ) نسبت به انعقاد قرارداد اقدام ننماید سپرده او به نفع سازمان ضبط خواهد شد . بدیهی است سازمان در زمان عقد قرارداد تضمین کافی در جهت وصول کل وجوه قرارداد را دریافت خواهد نمود .

7-     شرایط پیش بینی نشده هنگام عقد قرارداد اضافه می گردد .

8-     هزینه درج آگهی ، کارشناسی و کلیه هزینه های متعلقه به عهده برنده مزایده می باشد .

9-     مالیات بر ارزش افزوده به عهده بهره بردار بوده که هنگام عقد قرارداد به قیمت اعلامی از سوی کانون تبلیغاتی اضافه میگردد .

10- متقاضیان میبایست جهت دریافت اسناد مزایده مبلغ فروش اسناد را به حساب 2006493540 بانک تجارت شعبه شهید بهشتی بنام سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد واریز نمایند و یا با مراجعه به سازمان نسبت به پرداخت وجه از طریق دستگاه کارتخوان (pos فروشگاهی) اقدام نمایند .

11- دریافت و قبول پیشنهادات حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1399/10/11 بوده و پیشنهادات واصله در ساعت 8:00 روز یکشنبه مورخ 1399/10/14 با حضور اعضای کمیسیون در محل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد باز و قرائت و تصمیم گیری خواهد شد .

12- سایر شرایط در اسناد مزایده مندرج و به متقاضیان ارائه خواهد شد .

متقاضیان میتوانندجهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد به روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد به نشانی : میدان صنعت ، ابتدای بلوار شهید دهقان ، جنب پمپ گاز CNG مراجعه و یا با شماره تلفن 3-37200401-035 داخلی 233 تماس حاصل نمایید .