مزایده تبلیغات

مزایده تبلیغات

مزایده تبلیغات فضای بالای سرپناه ایستگاه اتوبوس

سازمان اتوبوسرانی یزد و حومه در نظر دارد تعداد 40 دستگاه سرپناه ایستگاه های اتوبوس شهری خود را از طریق مزایده واگذار نماید .بدینوسیله از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت شرایط مزایده از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته به سازمان اتوبوسرانی یزد و حومه واقع در یزد ـ بلوار شهید دهقان ـ جنب جایگاه CNG ـ ساختمان اداری سازمان اتوبوسرانی ـ واحد دبیرخانه مراجعه و یا با شماره تلفن 2 ـ 7200401 داخلی 130 تماس حاصل نمایند .

                                                                                                  سازمان اتوبوسرانی یزد و حومه