مرحله دوم انجام آزمایشات دوره ای (طب کار) طرح سنجش سلامت پرسنل سازمان حمل و نقل؛

مرحله دوم انجام آزمایشات دوره ای (طب کار) طرح سنجش سلامت پرسنل سازمان حمل و نقل؛

به گزارش روابط عمومی سازمان، مرحله دوم انجام آزمایشات دوره ای طرح سنجش سلامت پرسنل سازمان حمل و نقل در روز دوشنبه ۲۰ آبان ۹۷ انجام شد و در طی آن تمامی پرسنل سازمان مورد معاینه کامل کلینیکی شامل شنویی و بینایی سنجی، تست ریه، فشار خون و ... قرار گرفتند؛ لازم به ذکر است تمامی پرسنل نیز پس از پایان آزمایشات و با توجه نتایج آزمایش خون در مرحله اول و نیز ماهیت و سختی کارشان مشاوره پزشکی دریافت نمودند.
روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد