مراسم اعطای حکم ابلاغ و تجلیل از ناظرین معلول توسط رئیس و اعضای شورای سلامی شهر یزد با حضور ریاست سازمان؛

مراسم اعطای حکم ابلاغ و تجلیل از ناظرین معلول توسط رئیس و اعضای شورای سلامی شهر یزد با حضور ریاست سازمان؛