مدیرعاملان سابق

اسامی مدیران عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر یزد

از ابتدا تاکنون

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

دوران خدمت

سمت

1

سیدعلی علوی

ازسال1377تاسال 1378

مدیرعامل

2

کاظم فروغی نسب

ازسال1378تاسال 1379

مدیرعامل

3

رضا سرمست

ازسال1379تاسال 1387

مدیرعامل

4

علی اصغر خامسی

فروردین لغایت مهر 1387

سرپرست

5

محمدحسن محمدپناه

مهرماه 87لغایت تیر1388

سرپرست

6

جعفرامین مقدم

تیر88لغایت 1390/6/29

سرپرست

7

ابوالفضل ابویی

1390/6/29لغایت 1393/6/8

مدیرعامل

8

حسین صالحیان

1393/6/8  تاکنون

مدیرعامل