متن تبریک رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد بمناسبت 9 اردیبهشت روز شوراها؛

متن تبریک رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد بمناسبت 9 اردیبهشت روز شوراها؛

 
سپاس و ثنای بی حد برخالقی که به لطف استقرار مستحکم جمهوری اسلامی ايران و در راستای احترام و اکرام به شخصيت و هويت انسان و مردم عزيز ايران نهادی به نام شورای اسلامی در اين کشور شکل گرفت.
 مشورت يکی از ارکان مهم سلامت تصميم گيری هاست. بنابه فرمايش پيامبر اعظم (ص) « هيچ قومی مشورت نکردند جز آنکه به بهترين امور هدايت يافتند».
 اين روز با شکوه را به همه ی اعضای محترم شورای اسلامی شهر یزد که با وظيفه شناسی و توجه به اصل دانش محوری در حل مشکلات شهر تلاش می نمايند و با امانت، کفايت، درايت و کياست و حسن سلوک برای نيل به جامعه ی شهروند مدار خالصانه و عاشقانه کوشش می نمايند تبريک و تهنيت عرض می نمايم.
 
محمدرضاشفیعی
رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد