لیست نام ایستگاهها

لیست نام ایستگاهها

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

                                                                                                                                 نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

1

11

همافر

پایانه

اهرستان ـ چاه قبله ـ باهنر ـ تالار هنر ـ سپاه ـ میدان آزادی ـ دادگستری ـ اورژانس ـ هراتی ـ میدان شهید بهشتی ـ چهار راه شهداء ـ شاهزاد فاضل ـ فرمانداری ـ رونق ـ کارخانه سعادت

 

امام خمینی

سید الشهداء ـ چهار راه شهیدان ذاکری نژاد ـ دانش ـ چهار راه فضای سبز ـ پایانه امام خمینی

 

 

پایانه

همافر

پایانه امام خمینی ـ چهار راه فضای سبز ـ دانش ـ چهار راه شهیدان ذاکری نژاد ـ سید الشهداء ـ کارخانه سعادت ـ رونق ـ حظیره ـ شاهزاده فاضل ـ چهار راه شهداء ـ میدان شهید بهشتی 

امام خمینی

 

هراتی - اورژانس - دادگستری - میدان آزادی ـ سپاه ـ تالار هنر ـ میدان باهنر ـ چاه قبله ـ اهرستان ـ همافر

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

                                                                                                                           نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

2

12

پایانه

بعثت

پایانه امام خمینی (ره) - صابریزدی - آتش نشانی - مدرسه خاتمی - چهارراه نواب - امامت - پمپ بنزین- اداره پست - شهید منتظر قائم- حسینیه - نبوت - دارالقرآن- بعثت

امام خمینی

 

 

 

 

بعثت

پایانه

بعثت- شیخداد- دارالقرآن- نبوت - حسینیه- شهید منتظرقائم- اداره پست - پمپ بنزین- امامت - چهار راه نواب - مدرسه خاتمی - آتش نشانی - صابریزدی- پایانه امام خمینی (ره)

 

امام خمینی

 

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

3

13

پایانه

حسن آباد

پایانه امام خمینی- نمونه بهادری- قلعه اسدان- مسجد محمدیه- درمانگاه- ورزشگاه- آب انبار- عدالت - مسجد شهداء - ایمان - رسولیان - طلائیه - آموزشگاه- درمانگاه امام سجاد- آزادگان

امام خمینی

 

هنرستان مصباح

 

 

حسن آباد

پایانه

مصباح- آزادگان - درمانگاه سجاد- آموزشگاه- طلائیه - صادرات - رسولیان- ایمان- مسجد شهداء - عدالت- آب انبار- ورزشگاه- درمانگاه- مسجدمحمدیه- قلعه اسدان- دندان پزشکی

 

امام خمینی

پایانه امام خمینی

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

4

14

بعثت

استقلال

بعثت- شیخداد- دارالقرآن-  ایمان  - سینما فرهنگ- شهداء - بقیع- کارخانه آقا- مشیرالممالک- کسنویه- چاه آب- کاشی - پمپ بنزین- بهارآزادی- سالاری- کوچه یازدهم

 

 

نواب صفوی- حسینیه- نبوت - دارالقرآن - بعثت 

 

 

(دور گرد)

 

 

 

 

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

5

16

پارک سوار

پایانه

پارک سوار دولت آباد - باغ دولت آباد - هفده شهریور- حسینیه- شهید منتظرقائم- اداره پست- پمپ بنزین- امامت - چهارراه نواب- مدرسه خاتمی- آتش نشانی- صابریزدی

دولت آباد

امام خمینی

پایانه امام خمینی

 

 

پایانه

پارک سوار

پایانه امام خمینی- صابریزدی- آتش نشانی- مدرسه خاتمی- چهارراه نواب- امامت - پمپ بنزین- شهید منتظرقائم- حسینیه- 17 شهریور- باغ دولت آباد- پارک سوار دولت آباد 

امام خمینی

دولت آباد

 

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

6

17

ابوذر

پایانه

میدان ابوذر- 15 خرداد- پارک طوبی- استعدادهای درخشان- صحرا- تامین اجتماعی- میدان نماز- پارک بزرگ شهر- کوره- پمپ بنزین- اطلسی- میدان خاتمی- خانه شیرینی

 

امام خمینی

موسی ابن جعفر - سید نصرالله- شهیدان ادهمی- هنرستان مصباح - باهنر- دندان پزشکی- امام خمینی (ره)

 

 

پایانه

ابوذر

امام خمینی (ره) - نمونه بهادری- باهنر- راهنمایی فجر- شهیدان ادهمی- سید نصرالله- موسی بن جعفر- خانه شیرینی- میدان خاتمی - اطلسی - پمپ بنزین- کوره - پارک بزرگ شهر

امام خمینی

 

میدان نماز - تامین اجتماعی- صحرا- استعدادهای درخشان- پارک طوبی- 15 خرداد- ابوذر

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

7

21

بعثت

رسالت

بعثت - امام زاده جعفر- انصار- آموزش و پرورش- سردوراه - آیت الله خامنه ای - چهار راه معلم - بازرگانی - ولی عصر- بنیاد مسکن- فنی و حرفه ای - فاطمه الزهرا- 15 خرداد- یزدباف

 

 

میدان یزدباف- اتکاء- ملانوری- رقیه - فاطمیه- غدیر- کریستال- مربیان - شهرک دانشگاه- نانوائی- سه راه- اولیاء - نبوت - عدل - شرکت نفت

 

 

رسالت

بعثت

شرکت نفت- عدل- نبوت- اولیاء- سه راه- نانوائی- شهرک دانشگاه- مربیان- کریستال- غدیر- فاطمیه-رقیه- ملانوری- اتکاء- فاطمه الزهرا- فنی و حرفه ای - بنیاد مسکن- ولی عصر

 

 

بازرگانی - چهارراه معلم- آیت الله خامنه ای- آب نما- حمل و نقل- باهنر- حمل و نقل- سردوراه- آموزش و پرورش- انصار- امامزاده جعفر- بعثت

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

8

22

بعثت

شیخ کلینی

بعثت- امام زاده جعفر- چهار راه- چهارمنار- باغ دولت آباد- فرهنگیان- کوچه بیوک - اداره کار- چهارراه معلم- بازرگانی- ولی عصر- بنیاد مسکن- فنی و حرفه ای- فاطمه الزهرا- 15خرداد

 

 

یزدباف- انقلاب- پمپ بنزین- امید - غدیر- کریستال - تقاطع امام خمینی- سوم خرداد- آیت اللهی- سه راه کارگر- کارگر- حمیدیا- آتش نشانی- ورزشگاه آسیا (شیخ کلینی)

 

 

شیخ کلینی

بعثت

ورزشگاه  آسیا (شیخ کلینی)-  آتش نشانی- حمیدیا- کارگر- سه راه کارگر- آیت اللهی - سوم خرداد- تقاطع امام حسین- کریستال- غدیر- امید- پمپ بنزین- انقلاب- یزد باف- 15 خرداد

 

 

فاطمه الزهرا - فنی و حرفه ای - بنیاد مسکن- ولی عصر- بازرگانی- چهارراه معلم - اداره کار- کوچه بیوک- پارک سوار شحنه - باغ دولت آباد- چهارمنار- انصار- امامزاده جعفر- بعثت

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

9

23

بعثت

پایانه

بعثت - بازار- امیرچقماق- حسینیه- گودرز - چهارراه عاصی زاده - مکتب الزهراء- مسجد ابوالفضل- چهارراه - پارک - میدان مسکن- شهید مزیدی- مسکن و شهرسازی- آب و فاضلاب 

 

جانباز

اتابکی - نعیم آباد - پارک هفتم تیر- شهدای محراب- 15 خرداد- ابوذر- اداره راه - میدان امام حسن (ع)- پایانه جانباز

 

 

پایانه

بعثت

پایانه جانباز- بازارچه - عدالت - آزادگان- اداره راه- ابوذر- 15 خرداد- شهدای محراب- پارک هفتم تیر- نعیم آباد- مسجد اتابکی- آب و فاضلاب- درمانگاه- شهید مزیدی- میدان مسکن

جانباز

 

پارک - چهارراه- مسجد ابوالفضل- مکتب الزهرا- چهارراه عاصی زاده - گودرز- حسینیه- امیرچقماق- بازار - بعثت

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

10

24

بعثت

پایانه

بعثت - شیخداد- نبوت - سینما فرهنگ- شهداء - بقیع- کارخانه آقا- روشن- سالاری- مسجد امام حسین - محمود آباد- کارخانه افشار- زنبق- سید جعفر- باسکول- تالار یزد

 

دروازه قرآن

پایانه دروازه قرآن

 

 

پایانه

بعثت

پایانه دروازه قرآن- تالار- باسکول- سیدجعفر- زنبق  - کارخانه افشار- محمود آباد- مسجد امام حسین- سالاری- روشن- کارخانه آقا- بقیع- شهداء - سینما فرهنگ- نبوت - بعثت

دروازه قرآن

 

 

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

11

25

بعثت

حسین آباد

بعثت - بازار- امیرچقماق- حسینیه- گودرز- چهارراه عاصی زاده - مکتب الزهرا- مسجدابوالفضل- آموزش و پرورش- اطلسی- پمپ بنزین- کوره - پارک بزرگ شهر- ولی عصر- کرامت

 

ریسمانی

قمر بنی هاشم- امام حسین - کابل- گرانیت - مسجد مسلم بن عقیل- پمپ بنزین- گلستان - متوسل- امام رضا- نانوائی- مجتبی - شهرک ابوالفضل

 

 

حسین آباد

بعثت

شهرک ابوالفضل- مجتبی- نانوائی- امام رضا- متوسل- گلستان- پمپ بنزین- مسجد مسلم بن عقیل - گرانیت- کابل- امام حسین - قمربنی هاشم- کرامت- ولی عصر- پارک بزرگ شهر

ریسمانی

 

کوره - پمپ بنزین- اطلسی- آموزش و پرورش- مسجد ابوالفضل- مکتب الزهرا- چهار راه عاصی زاده - گودرز- حسینه - امیرچقماق- بازار - بعثت

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

12

26

بعثت

خلدبرین

بعثت - مسجد طهماسب- چهارده معصوم- سید گلسرخ- استخر- مسجد سیدالشهدا- جمال زاده - آتش نشانی- صابریزدی- امام خمینی- خلدبرین

 

 

 

 

 

خلدبرین

بعثت

خلدبرین- پایانه امام خمینی- صابریزدی- آتش نشانی- جمال زاده - مسجد سیدالشهداء - استخر - سیدگلسرخ- چهارده معصوم- مسجد طهماسب- بعثت

 

 

 

       

 

   
             
     

 

     

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه

 

مسیر

 

 

 

13

27

بعثت

راه آهن

بعثت - امامزاده جعفر- انصار- دارالمهدی- هاشم خان - تالار- هراتی- اورژانس- دادگستری- آزادی- مسجد محمدی- آزمایشگاه - چهاراره مهدیه- بنیاد شهید- امام حسین- سی ان جی

 

 

اتوبوسرانی - دارائی- راه آهن

 

 

 

 

راه آهن - دارائی - امام حسین- کمیته امداد- بنیاد شهید- چهار راه مهدیه - گلخانه- آزمایشگاه - مسجد محمدی- آزادی- دادگستری- اورژانش- هراتی - تالار- هاشم خان- دارالمهدی

راه آهن

بعثت

انصار- امام زاده جعفر- بعثت

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

14

28

بعثت

راه آهن از

بعثت - بازار- چهار راه شهداء- میدان شهید بهشتی- هراتی- اورژانس- دادگستری- استخر- سپاه- درمانگاه- میدان باهنر- حسینیه خرمشاد- شرکت گاز- سی ان جی- اتوبوسرانی- دارائی

 

میدان باهنر

راه آهن

 

 

راه آهن از

بعثت

راه آهن - دارائی- شرکت گاز- حسینیه خرمشاد- باهنر- درمانگاه - سپاه- استخر- دادگستری- اورژانس- هراتی- شهید بهشتی- چهار راه شهداء - بازار - بعثت

میدان باهنر

 

 

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

15

29

بعثت

چاه اکرمیه

بعثت- بازار- امیرچقماق- حسینیه- گودرز- چهار راه عاصی زاده - مکتب الزهرا- مسجد ابوالفضل- آموزش و پرورش- حسینیه قمربنی هاشم- فاطمه الزهراء- ستایش - نیایش - میدان نماز

 

 

تامین اجتماعی- کابل- گرانیت- درمانگاه- میدان اکرمیه- امام حسن- مهر

 

 

چاه اکرمیه

بعثت

مهر- امام حسن- میدان اکرمیه- نانوائی- آموزشگاه- صحرا- تامین اجتماعی- نماز- پارک بزرگ شهر- کوره - پمپ بنزین- اطلسی- آموزش و پرورش- مسجد ابوالفضل- مکتب الزهراء

 

 

چهار راه عاصی زاده - گودرز- حسینیه- امیرچقماق- بازار - بعثت

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

16

33

شهید

شهرک

شهید بهشتی- چهار راه شهداء- شاهزاده فاضل- مسجد جامع- پارک وحشی بافقی- کمیته امداد- مسجد صاحب الزمان- چهارراه موسی بن جعفر- پارک مهدی- آزمایشگاه - میدان خاتمی

بهشتی

اتوبوسرانی

مهمانسرای شهرداری- دکتر بهشتی- دکتر پاک نژاد- امام حسن - طلائیه- هنرستان ذکائی- شهرک اتوبوسرانی

 

 

شهرک

شهید

شهرک اتوبوسرانی- هنرستان ذکائی- طلائیه - امام حسن - دکتر پاک نژاد - دکتر بهشتی- مهمانسرای شهرداری- میدان خاتمی- آزمایشگاه - پارک مهدی - چهارراه موسی بن جعفر

اتوبوسرانی

بهشتی

مسجد صاحب الزمان - کمیته امداد- پارک وحشی بافقی- دبیرستان فاطمیه - حظیره- شاهزاده فاضل- چهارراه شهداء- شهید بهشتی

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

17

41

میدان

پایانه

همافر- گلزار شهدا- کارتن سازی- آزادگان - هواشناسی- خلیج فارس- اتوبوسرانی- علومی -  حسینی- مسجد- امکان - سه راه شهرک - ترمینال

همافر

مسافربری

 

 

 

پایانه

میدان

ترمینال- سه راه شهرک - امکان - مسجد - حسینی- علومی- اتوبوسرانی- خلیج فارس- هواشناسی- ایثارگران - آزادگان - کارتن سازی- گلزار شهدا- همافر

مسافربری

همافر

 

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

18

42

میدان

بیمارستان

ابوذر- اداره راه- پارک آزادگان- اداره راه - جهاد- حمیدیا- پاسداران- کاج- شهید صدوقی- خورشید- مهتاب- شهید قندی- آفتاب

ابوذر

شهید صدوقی

 

 

 

بیمارستان

میدان

آفتاب- شهید قندی- مهتاب- خورشید- کاج- پاسداران- حمیدیا- جهاد - ابوذر

شهیدصدوقی

ابوذر

 

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

19

44

ابوذر

شهدای

ابوذر- گلزار شهداء- نجف آباد- سه راه - پارک - قاسم نقی - شهرک ابوالفضل - نانوائی - امام رضا- متوسل- گلستان - پمپ بنزین- مسجد مسلم بن عقیل- گرانیت - کابل- میدان نماز

 

کارگر

 

 

 

شهدای

ابوذر

میدان نماز- کابل- گرانیت- مسلم بن عقیل- پمپ بنزین- گلستان - متوسل - امام رضا- نانوائی- شهرک ابوالفضل- قاسم نقی - پارک - سه راه - نجف آباد- گلزار شهدا- سنگ بری- ابوذر

کارگر

 

 

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

20

48

پارک سوار

پایانه

پارک سوار دولت آباد- کوچه بیوک- اداره کار- چهارراه معلم- بازرگانی- ولی عصر- ژاندارمری- پیام نور- مسجد - پل 17 شهریور- اتوبوسرانی- علومی- حسینی- مسجد- امکان

دولت آباد

مسافربری

سه راه شهرک - ترمینال

 

 

پایانه

پارک سوار

ترمینال- سه راه شهرک - امکان- مسجد- حسینی- علومی- اتوبوسرانی- پل 17 شهریور- مسجد - پیام نور- ژاندارمری- ولی عصر- بازرگانی- چهارراه معلم- اداره کار- کوچه بیوک

مسافربری

دولت آباد

پارک سوار دولت آباد.

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

21

49

پارک سوار

شاهدیه

پارک سوار دولت آباد - مخابرات- شهرداری منطقه یک - سه راه حکیمیان - چهار راه یزدباف - بیمارستان - پیمان- امامت - محمود آباد- افشار- زنبق - سید جعفر- باسکول- تالار

دولت آباد

شهرک ابوالفضل

میدان دروازه قرآن - شاهدیه- پروفیل- ایمان - تامین اجتماعی- چهار راه - عدالت - شهرک

 

 

شاهدیه

پارک سوار

شهرک - عدالت - چهار راه - تامین اجتماعی- ایمان - پروفیل- شاهدیه- دروازه قرآن- تالار- باسکول- سید جعفر- زنبق - افشار- محمود آباد- امامت - پیمان - بیمارستان - چهار راه یزدباف

شهرک ابوالفضل

دولت آباد

سه راه حکیمیان - شهرداری منطقه یک - مخابرات - پارک سوار دولت آباد

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

22

50

پــارک

شاهدیه

پارک سوار دولت آباد - مخابرات - شهرداری منطقه یک - سه راه حکیمیان - چهار راه یزدباف - بیمارستان - پیمان - امامت - محمودآباد - افشار - زنبق - سید جعفر   

سوار

 

باسکول - تالار - دروازه قرآن - کتابخانه - پروفیل - مهدیه - مرکزبهداشت - پمپ بنزین - دانشگاه - ام السلمه -گلزارشهداء -مسجدابوالفضل - مسجدجامع - سالطانی

دولت آباد

گردفرامرز

 امام حسن مجتبی - میدان صاحب الزمان - دبستان خاتمی - سعادت- مسجد

 

 

شاهدیه

پارک

مسجد - سعادت - دبستان خاتمی - میدان صاحب الزمان - امام حسن مجتبی - سلطانی - مسجد جامع - مسجد ابوالفضل - گلزار شهداء - ام السلمه - دانشگاه - پمپ بنزین

 

سوار

مرکز بهداشت - مهدیه - پروفیل - کتابخانه - دروازه قرآن - تالار - باسکول - سید جعفر - زنبق - افشار - محمود آباد - امامت - پیمان - بیمارستان - چهار راه یزدباف

گردفرامرز

دولت آباد

سه راه حکیمیان - شهرداری منطقه یک - مخابرات - پارک سوار دولت آباد

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

23

51

پارک سوار

فلکه پنجم

پارک سوار  دولت آباد - کوچه بیوک- اداره کار - چهارراه معلم - بازرگانی - ولی عصر- ژاندارمری- پیام نور- مسجد- پل 17 شهریور- خلیج فارس- هواشناسی- قائم مقام- مخابرات

دولت آباد

آزادشهر

میدان حر - مهد کودک حضرت رقیه- میدان ولایت - سه راه بهارستان- چاه آب- کار و دانش- عدالت 9- عدالت 17- آپارتمان غدیر- مسجد12 امام

 

 

فلکه پنجم

پارک سوار

مسجد 12 امام - سجاد- طرازی- صغری کوچک- فلکه پنجم- چاه آب- سه راه بهارستان- تالار نور- رقیه- مهدکودک- میدان حرّ- مخابرات- امیرکبیر- هواشناسی- خلیج فارس

آزادشهر

دولت آباد

پل 17 شهریور - مسجد - پیام نور- ژاندارمری- ولی عصر-بازرگانی - چهارراه معلم- اداره کار- کوچه بیوک- پارک سوار  دولت آباد 

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

24

52

پارک سوار

شهرک

پارک سوار دولت آباد- کوچه بیوک- اداره کار- چهارراه معلم- بازرگانی- ولی عصر- ژاندارمری- پیام نور- مسجد - امام حسین- مخابرات- شهیدزارع- شهید فصاحت- جوادالائمه

 

دانشگاه 

سی ان جی - کریستال - شهرک - انتهای رسالت - اولیاء

دولت آباد

امام شهر

 

 

 

شهرک

پارک سوار

 میدان آرمان - اولیاء - کریستال - سی ان جی - جوادالائمه - شهید فصاحت - شهید زارع - مخابرات - شرکت نفت - مسجد - پیام نور - ژاندارمری - ولی عصر - بازرگانی - چهار راه معلم

دانشگاه 

 

اداره کار - کوچه بیوک - پارک سوار دولت آباد

امام شهر

دولت آباد

 

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

25

53

چهار راه یزدباف

چهار راه یزدباف - پیمان - امامت - محمودآباد - افشار - زنبق - سید جعفر - باسکول - تالار - دروازه قرآن - سرچشمه زارچ - میدان اله آباد - اشکذر - حسن آباد - مسجد حجت آباد

( دور گرد )

حاجی آباد - شرف آباد - خانه بهداشت - ایمان - گلزار - آموزشگاه عفت - بسیج - شرکت تعاونی - حسینیه - گلزار شرف آباد - نبوت - شرکت تعاونی ابراهیم آباد - احسان - نیایش

رستاق

آب انبار - بهداری - مهدی آباد - حسینیه مهدی آباد - اسلام آباد - کارگاه - امیرالمؤمنین - شرکت تعاونی بندرآباد - چهار راه - مسجد رضا - دانشگاه - میدان بسیج - پلیس راه

 

 

 

میدان اله آباد - سرچشمه زارچ - دروازه قرآن - تالار - باسکول - سید جعفر - زنبق - افشار - محمود آباد - امامت - پیمان - چهار راه یزدباف

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

26

54

پارک سوار

شهرک

پارک سوار  دولت آباد - کوچه بیوک- اداره کار- چهارراه معلم- بازرگانی - ولی عصر- ژاندارمری- پیام نور- مسجد- پل 17 شهریور- اتوبوسرانی- علومی- حسینی- مسجد- امکان

دولت آباد

صنعتی

سه راه شهرک - پایانه مسافربری - شهرک صنعتی

 

 

شهرک

پارک سوار

شهرک صنعتی- پایانه مسافربری - سه راه شهرک - امکان- مسجد- حسینی- علومی- اتوبوسرانی- پل 17 شهریور- پیام نور- ژاندارمری- ولی عصر- بازرگانی- چهارراه معلم- اداره کار

صنعتی

دولت آباد

کوچه بیوک- پارک سوار  دولت آباد

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

27

55

پارک سوار

پایانه

پارک سوار  دولت آباد- باغ دولت آباد- چهار منار- چهارراه- دارالمهدی- هاشم خان- تالار- دهم فروردین- دروازه قصابها- سینما ایران- آتشکده- چمران- حافظ- پمپ بنزین 

دولت آباد

جانباز

آب و فاضلاب - مسجد اتابکی- نعیم آباد- پارک هفتم تیر- شهدای محراب- 15 خرداد- ابوذر- اداره راه- میدان امام حسن- میدان جانباز

 

 

پایانه

پارک سوار

میدان جانباز- بازارچه- عدالت - پارک آزادگان- اداره راه- ابوذر- 15 خرداد- شهدای محراب- پارک هفتم تیر- نعیم آباد- اتابکی- آب و فاضلاب- پمپ بنزین- حافظ - سه راه چمران

جانباز

دولت آباد

آتشکده - سینما ایران- دروازه قصابها- تالار- هاشم خان- دارالمهدی- چهارراه- چهارمنار- باغ دولت آباد- پارک سوار  دولت آباد 

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

28

56

پارک سوار

زارچ

پارک سوار دولت آباد - مخابرات - شهرداری منطقه یک - سه راه حکیمیان - چهار راه یزدباف - پیمان - امامت - محمودآباد - افشار - زنبق - سید جعفر - باسکول - تالار - دروازه قرآن

 

 

شرکت کاشی - گلستان - شاهدیه - شهدای نصرت آباد - هماهنگ - میدان سرچشمه - میدان امام علی - ورزشگاه - چاه شور - شهید ناصر کریمی - حسینیه اعظم - نانوائی - ساباط

دولت آباد

صدوق

شهرداری زارچ - نسیم - مسجد هادی - میدان امام حسن - میدان شهداء - بسیج - مدرسه عارف - موزائیک سازی - غلامی - جمع - میدان بسیج اشکذر - جهاد دانشگاهی - مسجد الرضا 

 

 

 

 

حاج غلام - بلوار سرو - فیروزآباد- نانوائی - حسینیه - رضوان شهر - امیرالمؤمنین - امام علی - حسینیه بزرگ - مقبره - رضوان شهر - زیارتگاه - درعلی - پیام نور

 

 

زارچ

پارک سوار

پیام نور - درعلی - زیارتگاه - مقبره - حسینیه بزرگ - امام علی - امیرالمؤمنین - رضوان شهر - حسینیه - نانوائی - فیروزآباد - بلوار سرو - حاج غلام - مسجدالرضا - جهاد دانشگاهی

 

 

 

 

میدان بسیج اشکذر - مجمع - غلامی - موزائیک سازی - مدرسه عارف - بسیج میدان شهداء - میدان امام حسین - مسجد هادی - نسیم - شهرداری زارچ - ساباط - نانوائی - حسینیه اعظم

 

 

 

 

شهید ناصر کوهی - چاه شور - ورزشگاه - میدان امام علی - میدان سرچشمه - هماهنگ - شهدای نصرت آباد - شاهدیه - گلستان - شهرک کاشی - دروازه قرآن - تالار - باسکول

صدوق

دولت آباد

سیدجعفر - زنبق - افشار - محمودآباد - امامت - پیمان - چهار راه یزدباف - سه راه حکیمیان - شهرداری منطقه یک - مخابرات - پارک سوار دولت آباد

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

29

57

 

 

پارک سوار دولت آباد - مخابرات - شهرداری منطقه یک - سه راه حکیمیان - چهار راه یزد باف - پیمان - امامت - محمود آباد - افشار - زنبق - سید جعفر - تالار - دروازه قرآن

 

 

شرکت کاشی - گلستان - شاهدیه - شهدای نصرت آباد - هماهنگ - میدان سرچشمه - میدان امام علی - ورزشگاه - چاه شور - شهید ناصر کریمی - حسینیه اعظم - ساباط

پارک سوار

حسن آباد

شهرداری زارچ - نسیم - مسجد هادی - میدان امام حسن - میدان شهداء - بسیج - مدرسه عارف - موزائیک سازی - غلامی - جمع - میدان بسیج اشکذر - دادگستری - سه راه سرو

 

 

دهقانی - مسجد النبی - پمپ بنزین - پیام نور علمی کاربردی - میدان امام علی - حسینیه - حسینیه بزرگ - پارک - پیام نور - مسجد صاحب الزمان - میدان ولی عصر - شهرک

دولت آباد

حسین آباد

مقبره - حسینیه - حسن آباد حسین آباد

 

 

 

 

 

 

 

حسن آباد حسین آباد - حسینیه - مقبره - شهرک - میدان ولی عصر - مسجد صاحب الزمان - پیام نور - پارک - حسینیه بزرگ - میدان امام علی - پیام نور (علمی کاربردی) پمپ بنزین

حسن آباد

پارک سوار

مسجد النبی - دهقانی - سه راه سرو - مهد قرآن - مسجد الرضا - جهاد دانشگاهی - میدان بسیج اشکذر - فرمانداری - مهدیه اشکذر - امام حسن مجتبی - ابوتراب - بنیاد مسکن

 

 

پیام نور زارچ - فرهنگ و ارشاد - میدان امام حسن - مسجد هادی - نسیم - شهرداری زارچ - ساباط - حسینیه اعظم - شهید ناصر کریمی - چاه شور - ورزشگاه - میدان امام علی

حسین آباد

دولت آباد

میدان سرچشمه - هماهنگ - شهدای نصرت آباد - شاهدیه - گلستان - شرکت کاشی - دروازه قرآن - تالار - سید جعفر - زنبق - افشار - محمود آباد - امامت - پیمان - چهار راه یزدباف

 

 

سه راه حکیمیان - شهرداری منطقه یک - مخابرات - پارک سوار دولت آباد 

 

 

 

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

30

58

پارک سوار

نصرت

پارک سوار  دولت آباد - مخابرات- شهرداری منطقه یک - سه راه حکیمیان- چهار راه یزدباف - بیمارستان - پیمان- امامت - محمود آباد- افشار- زنبق- سید جعفر- باسکول- تالار

دولت آباد

آباد

دروازه قرآن - شرکت کاشی - گلستان - شاهدیه - ورزشگاه نصرت آباد - دارالقرآن

 

 

نصرت

پارک سوار

دارالقرآن - شهید نمیرانیان - میدان توحید - سجاد - شاهدیه - گلستان - شرکت کاشی - دروازه قرآن - تالار - باسکول - سید جعفر - زنبق - افشار - محمود آباد - امامت - پیمان

آباد

دولت آباد

چهار راه یزدباف - سه راه حکیمیان - شهرداری منطقه یک - مخابرات - پارک سوار دولت آباد

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

31

59

پارک سوار

پایانه

پارک سوار  دولت آباد - پمپ بنزین- مسجد- مهدیه- چهارراه فرهنگیان- فن آوری- شهرداری- آزادی- مسجد محمدی- آزمایشگاه - چهارراه مهدیه- بنیاد شهید- میدان امام حسین

دولت آباد

جانباز

مجتمع آموزشی - دانشگاه شهید صدوقی - خانه فرهنگ- پارک شادی- مسجد شهداء نعیم آباد- نانوائی- مسجد- 15 خرداد- ابوذر- اداره راه- میدان امام حسن- پایانه جانباز

 

 

پایانه

پارک سوار

پایانه جانباز- بازارچه- عدالت - پارک آزادگان- اداره راه- ابوذر- 15 خرداد- مسجد - نانوائی- نعیم آباد- مسجد شهداء- پارک شادی- خانه فرهنگ- هتل جهانگردی- کشاورزی

جانباز

دولت آباد

بنیاد شهید - چهار راه مهدیه- گلخانه - آزمایشگاه- مسجد محمدی- آزادی- شهرداری- چهارراه فرهنگیان- مهدیه- مسجد- پمپ بنزین- پارک سوار  دولت آباد 

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

32

61

پارک سوار

اله آباد

پارک سوار دولت آباد - مخابرات - شهرداری منطقه یک - سه راه حکیمیان - چهار راه یزدباف - پیمان - امامت - محمود آباد - افشار - زنبق - سید جعفر - تالار - دروازه قرآن

 

 

شرکت کاشی - گلستان - شاهدیه - شهدای نصرت آباد - هماهنگ - میدان سرچشمه - میدان امام علی - ورزشگاه - چاه شور - شهید ناصر کریمی - حسینیه اعظم - ساباط

 

 

شهرداری زارچ - نسیم - مسجد هادی - میدان امام حسین - میدان شهرداری زارچ - میدان عارف - موزائیک سازی - غلامی - جمع - میدان بسیج اشکذر - جهاد دانشگاهی

 

زارچ

مسجد الرضا - مهد قرآن - سه راه سرو - دهقانی - مسجد النبی - پمپ بنزین - علمی کاربردی - حسینیه بزرگ - پارک - دانشگاه پیام نور

دولت آباد

صدوق

 

 

 

اله آباد

پارک سوار

دانشگاه پیام نور - پارک - حسینیه بزرگ - میدان امام علی - علمی کاربردی - پمپ بنزین - مسجد النبی - دهقانی - سه راه سرو - مهد قرآن - مسجد الرضا - جهاد دانشگاهی

 

 

میدان بسیج اشکذر - جمع - غلامی - موزائیک سازی - میدان عارف - میدان شهرداری زارچ - میدان امام حسن - مسجد هادی - نسیم - شهرداری زارچ - ساباط - حسینیه اعظم

زارچ

 

شهید ناصر کریمی - چاه شور - ورزشگاه - میدان امام علی - میدان سرچشمه - هماهنگ - شهدای نصرت آباد - شاهدیه - گلستان - شرکت کاشی - دروازه قرآن - تالار

صدوق

دولت آباد

سید جعفر - زنبق - افشار - محمود آباد - امامت - پیمان - چهار راه یزدباف - سه راه حکیمیان - شهرداری منطقه یک - مخابرات - پارک سوار دولت آباد

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

33

62

میدان

دانشگاه

آزادی- مسجدمحمدی- آزمایشگاه- چهارراه مهدیه- بنیاد شهید- کمیته امداد- میدان امام حسین- مجتمع آموزشی - دانشکده شهید صدوقی -  خانه فرهنگ- ابوالقاسم رشتی

آزادی

یزد

علمی و کاربردی - درخشنده مقدم -  طوبی - میدان فرهنگ- فکوری- دانشگاه آزاد- دانشگاه یزد

 

 

دانشگاه

میدان

دانشگاه یزد - دانشگاه آزاد- فکوری - داروخانه- میدان فرهنگ- طوبی- درخشنده مقدم - علمی و کاربردی- ابوالقاسم رشتی- خانه فرهنگ- هتل جهانگردی- کشاورزی- کمیته امداد

یزد

آزادی

بنیاد شهید - چهارراه مهدیه - گل خانه- آزمایشگاه- مسجد محمدی- آزادی

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

34

63

پارک سوار

بیمارستان

پارک سوار  دولت آباد - پمپ بنزین- مسجد محمدیه- چهارراه فرهنگیان- فن آوری- شهرداری - آزادی- مسجد محمدی- آزمایشگاه- بیمارستان مادر- فروشگاه رفاه- شهدای نعیم آباد

دولت آباد

شهدای کارگر

بصیر - باهنر - شهید صدوقی- آب و فاضلاب- مجیبیان- حافظ- دبیرستان کیخسروی- درخشان- چهارراه - پارک - میدان مسکن- مقداد- امامت - نیایش- میدان نماز- تامین اجتماعی

 

 

بیمارستان

پارک سوار

تامین احتماعی- میدان نماز- نیایش- امامت - مقداد- میدان مسکن- پارک - چهارراه - درخشان- دبیرستان کیخسروی- حافظ- پمپ بنزین- آب و فاضلاب- شهید صدوقی- باهنر- بصیر-

شهدای کارگر

دولت آباد

شهدای نعیم آباد- فروشگاه رفاه- بیمارستان مادر- گل خانه - آزمایشگاه - مسجد محمدی - آزادی- شهرداری- چهارراه فرهنگیان- مسجد مهدیه- پمپ بنزین- پارک سوار  دولت آباد

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

35

64

میدان

بیمارستان

میدان همافر- اهرستان- چاه قبله- باهنر - ولایت - حسینیه خرمشاد- شرکت گاز- میدان امام حسین- کمیته امداد- بنیاد شهید- چهارراه مهدیه- اداره برق- اکبرآباد- شهرداری منطقه دو

همافر

شهداکارگر

آب انبار- امور مشترکین - حسینیه- عاصی زاده - چهارراه مهدی- کوچه زپبا- موسی بن جعفر- خانه شیرینی- خاتمی- اطلسی - پمپ بنزین- کوره - پارک بزرگ شهر- میدان نماز

 

 

بیمارستان

میدان

تامین اجتماعی - میدان نماز - پارک بزرگ شهر- کوره- پمپ بنزین- اطلسی- میدان خاتمی - خانه شیرینی- موسی بن جعفر- زیبا- چهارراه مهدی- عاصی زاده - حسینیه-امورمشترکین

شهداکارگر

همافر

آب انبار - شهرداری منطقه دو -  اکبرآباد- اداره برق- چهارراه مهدیه- بنیاد شهید- کمیته امداد- شرکت گاز- حسینیه خرمشاد- ولایت- باهنر= چاه قبله- اهرستان- میدان همافر

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

36

68

پارک سوار

پارک سوار دولت آباد - باغ دولت آباد- دبیرستان 17 شهریور- سینما فرهنگ- شهداء -  بقیع - کارخانه آقا- روشن- سالاری - مسجد امام حسین- محمود آباد- افشار - حسنی- کسنویه 

دولت آباد

مشیر الممالک - روشن - کارخانه آقا - بقیع - شهداء - سینما فرهنگ - دبیرستان 17 شهریور - باغ دولت آباد - پارک سوار دولت آباد

 

 

( دور گرد )

 

بلوار استقلال

 

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

37

70

پایانه

فجر

پایانه جانباز- فیروزه- آریا- پردیس- فروردین- جوادالائمه - ملاصدرا- بصیرت- ورزشگاه- فرهنگ یک- فرهنگ دو - فرهنگ سه - گلستان - چهارراه - مهرآوران- آماگون- فجر فرهنگیان

جانباز

فرهنگیان

 

 

 

فجر

پایانه

فجرفرهنگیان- آماگون- مهرآوران- چهارراه- گلستان- فرهنگ سه - فرهنگ دو - فرهنگ یک - ورزشگاه- بصیرت- ملاصدرا- جوادالائمه - فروردین- پردیس- آریا- فیروزه-  پایانه جانباز

فرهنگیان

جانباز

 

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

38

71

پایانه

دانشگاه

پایانه  جانباز - 8 شهریور- پارک پهلوان یزدی- خوابگاه- چهارراه پژوهش- سجاد- دانشکده- باقرالعلوم- پارک- سید حسن نصرالله- دانشگاه -  فکوری- دانشگاه آزاد- دانشگاه یزد .

جانباز

یزد

 

 

 

دانشگاه

پایانه

دانشگاه یزد - دانشگاه آزاد- فکوری - داروخانه - دانشگاه - سید حسن نصرالله- پارک - باقرالعلوم - دانشکده - سجاد- خوابگاه - پارک پهلوان یزدی- 8 شهریور- میدان جانباز

یزد

جانباز

 

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

39

73

ابوذر

ملاصدرا

ابوذر- منتظرالفرج- ملاصدرا- شهداء - دهقان - انبیاء - تقاطع بازارچه - باقرالعلوم - دانشکده - خوابگاه - پارک پهلوان یزدی - تندگویان - مرکز آموزش عالی - سی تی سنتر

( دورگرد )

بصیرت یک - ایثار - بصیرت دو - آبنوس - جانباز - بازارچه عدالت - پارک آزادگان ـ اداره راه - ابوذر  

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

40

74

ابوذر

میدان

ابوذر- اداره راه - امام حسن- جانباز- بازارچه- دبستان مریم- راضی دو - کاج - اول پاسداران- مهد کودک - محمد طاهری- سید الشهدا- مخابرات کوثر- دخترانه عذرا- لاله - ار تشبعد

 

ارتش

میدان ارتش

 

 

میدان

 

میدان ارتش- ارتشبعد -  لاله - دخترانه عذرا- مخابرات کوثر- سید الشهدا- محمد طاهری- مهدکودک- اول پاسداران- کاج- تالارفرهنگیان- عدالت- پارک آزادگان- اداره راه- ابوذر

ارتش

ابوذر

 

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

41

75

پایانه

سیلو

پایانه جانباز - ملاصدرا - آموزشگاه - منتظرالفرج - بازارچه - سجاد - فیضیه - پل راه آهن - آتش نشانی - سید حسن نصر - دانشگاه - فرهنگ - طوبی - درخشنده مقدم - حضرت قائم 

جانباز

 

هلال احمر - شهرداری منطقه سه - فنی و حرفه ای - پارک - سپاه - نظام مهندسی - زمرد - تعویض پلاک

 

 

سیلو

پایانه

تعویض پلاک - صالحان - انبیاء - فنی و حرفه ای - سینا - سماء - شهرداری منطقه سه - هلال احمر - حضرت قائم - درخشنده مقدم - طوبی - فرهنگ - دانشگاه - سید حسن نصر

 

جانباز

سجاد - بازارچه - منتظرالفرج - آموزشگاه - ملاصدرا -  پایانه جانباز

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

42

76

 

دهنو

ابوذر- گلزار شهدا- تقاطع- پارک فردوسی - قاسم نقی- نبوت - مسجد صاحب الزمان - پسرانه توحید -  زکی الدین - راهنمائی طیبه - آب و فاضلاب - مسجد - دهنو - سقاخانه - شهرک

ابوذر

ملاباشی

درمانگاه - چاه آب

 

 

دهنر

 

چاه آب- درمانگاه - حسینیه - شهرک - سقاخانه - دهنو - مسجد- آب و فاضلاب- راهنمائی طیبه - زکی الدین - پسرانه توحید - مسجد صاحب الزمان - نبوت قاسم نقی - پارک فردوسی 

ملاباشی

ابوذر

تقاطع - گلزار شهداء - باسکول - شهید دشتی - ابوذر

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

43

77

ابوذر

محمد آباد

ابوذر - شهید دشتی - پمپ بنزین- شهرداری حمیدیا- مسجد امیرالمؤمنین -  بوستان ناجی- چهار راه - کوچه شهید آباد - رحمت آباد - شهرک لاله - صدا و سیما - شهید آقابابائی 

 

 

محمد آباد - دربند - آموزشگاه - درمانگاه - نانوائی - تقاطع بافق

 

 

 

 

تقاطع بافق- نانوائی- درمانگاه - آموزشگاه - دربند - محمد آباد - شهید آقابابائی - صدا و سیما - شهرک لاله - رحمت آباد - کوچه شهید آباد - چهار راه - بوستان ناجی - 

محمد آباد

ابوذر

مسجد امیرالمؤمنین - شهرداری حمیدیا - پمپ بنزین - شهید دشتی - ابوذر

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

44

78

ابوذر

فهرج

ابوذر- شهید دشتی - پمپ بنزین- شهرداری حمیدیا - مسجد امیرالمؤمنین - بوستان ناجی-  چهارراه - کوچه شهید آباد - رحمت آباد - شهرک لاله - صداو سیما- سید میرزا- سه راه 

 

 

گلزار سید میرزا  - گل خانه - درمانگاه - پارک- ملاباشی - دانشگاه - خویدک- ایستگاه رادیویی- جاده کوره =- پاسگاه فهرج- تقاطع- مسجد ابوالفضل- فهرج- درمانگاه- مدرسه دخترانه

 

 

 

 

اداره پست - فروشگاه - آموزشگاه

 

 

فهرج

ابوذر

آموزشگاه - فروشگاه- اداره پست- مدرسه دخترانه- درمانگاه - فهرج- مسجدابوالفضل- تقاطع- پاسگاه فهرج- جاده کوره- ایستگاه رادیویی- خویدک- ملاباشی- پارک- درمانگاه - گلخانه

 

 

گلزار سید میرزا - سه راه - سید میراز- شهید آقابابائی -  صداو سیما- شهرک لاله - رحمت آباد - کوچه شهید آباد - چهار راه - بوستان ناجی - مسجد امیرالمؤمنین - شهرداری حمیدیا

 

 

پمپ بنزین - شهید دشتی - ابوذر

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

45

79

ابوذر

یزد باف

ابوذر- 15 خرداد - مسجد - نانوائی - نعیم آباد- مسجد شهداء - پارک شادی - خانه فرهنگ - هتل جهانگردی- کشاورزی - شرکت گاز- حسینیه خرمشاد- ولایت- حمل ونقل - آب نما

 

 

آیت الله خامنه ای - پارک سه راه یزدباف- بلوری زاده - هتل ملیکا- مخابرات- یزد باف

 

 

یزد باف

ابوذر

یزد باف- مخابرات- هتل ملیکا- بلوری زاده - سه راه یزدباف- پارک - آیت الله خامنه ای - آب نما- حمل و نقل- ولایت- حسینیه خرمشاد- شرکت گاز- مجتمع آموزشی -

 

 

دانشکده شهید صدوقی - خانه فرهنگ - پارک شادی - مسجد شهداء  - نعیم آباد- نانوائی - مسجد- 15 خرداد - ابوذر

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

46

80

ابوذر

مهریز

ابوذر- شهیددشتی- پمپ بنزین- شهرداری حمیدیا- مسجد امیرالمؤمنین -  بوستان ناجی-  چهار راه - کوچه شهید آباد - رحمت آباد - شهرک لاله - صدا و سیما - میدان شهید آقابابائی

 

 

محمد آباد - میدان بافق - پلیس راه - بوهرک - دوراهی مهریز - پاسگاه - چاه آب - آتش نشانی - میدان شهرداری

 

 

مهریز

ابوذر

میدان شهرداری- آتش نشانی - چاه آب- پاسگاه- دوراهی مهریز- بوهرک- پلیس راه- میدان بافق- محمد آباد-  شهید آقابابائی - صدا و سیما - شهرک لاله - رحمت آباد - کوچه شهید آباد

 

 

بوستان ناجی - مسجد امیرالمؤمنین - شهرداری حمیدیا - پمپ بنزین - شهید دشتی - ابوذر

ردیف

شماره

مبدأ

مقصد

نام ایستگاه ها

 

مسیر

 

 

 

47

81

همافر

روستای

همافر- گلزار شهدا- کارتن سازی- آزادگان - قائم مقام -  مخابرات- میدان حرّ - زکریا - فردوسی - پارک - مطهر - سه راه شهرک - پایانه بار - روستای شحنه

 

شحنه

 

 

 

روستای

همافر

روستای شحنه - پایانه بار - سه راه شهرک - مطهر - پارک - شهید نامدار - زکریا - میدان حر - مخابرات - قائم مقام - سه راه آزادشهر - آزادگان - کارتن سازی - گلزار شهداء - همافر

شحنه