فراخوان

فراخوان

 سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در نظر دارد نسبت به شناسایی، ارزیابی و استفاده از پیشنهادات شرکت های حمل و نقل جهت سرویس دهی تعدادی از خطوط تحت پوشش سازمان اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک به آدرس اینترنتی سازمان (www.transport.yazd.ir) مراجعه نموده و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه ۹۸/۰۶/۰۲ به صورت مکتوب به حراست سازمان ارائه نمایند.

فراخوان

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در نظر دارد نسبت به شناسایی، ارزیابی و استفاده از پیشنهادات شرکت های حمل و نقل واجد شرایط در زمینه حمل و نقل عمومی جهت سرویس دهی تعدادی از خطوط تحت پوشش سازمان با 14 دستگاه مینی بوس مالکیتی شهرداری به صورت واگذاری(مشارکتی، اجاره یا...) اقدام نماید. از شرکت های حمل و نقل عمومی دعوت بعمل می آید به آدرس اینترنتی سازمان (www.transport.yazd.ir) مراجعه و پیشنهادات خود را به انضمام رزومه و سوابق کاری، لیست خدمات قابل ارائه به آدرس: یزد، میدان صنعت، ابتدای بلوار شهید دهقان، جنب پمپ گاز  CNG حراست سازمان ارسال نمایند. حداکثر تاریخ ارسال مدارک تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 02/06/1398 می باشد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 37200401-035 تماس حاصل نموده و برای دریافت اطلاعات مسیرهای مورد نظر، تقاضای سفر هر مسیر، زمان انتظار و غیرو به سازمان (معاونت نظارت، بازرسی و معاونت فنی و مهندسی) مراجعه نمائید.

 

ردیف

مسیر

شرح مسیر

تعداد مسافر ماهانه

تعداد مینی بوس

زمان مسیر (دقیقه)

زمان انتظار (دقیقه)

کرایه دریافتی با کارت(ریال)

کرایه دریافتی بدون کارت(ریال)

1

82

امام علی - خیر آباد (کارتن سازی)

1,586

1

35

35

6000

12000

2

90

امام علی - ولیعصر

1,891

1

30

30

6000

12000

3

64

امام علی - شهدای کارگر

2,349

2

60

30

6000

12000

4

67

دولت آباد -استقلال -مردآباد

3,416

2

50

25

6000

12000

5

41

امام علی - ترمینال

7,686

3

45

15

6000

12000

6

52

دولت آباد -  24 متری امامشهر

6,649

3

60

20

6000

12000

7

31

شهدای محراب -سنتو - بهاران

4,270

2

50

25

6000

12000

 

(*) توضیحات:

- مبلغ کرایه دریافتی هر ساله به پیشنهاد سازمان و بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر یزد قابل افزایش بوده که میتواند در ارائه پیشنهادات تاثیر گذار باشد.

     - مینی بوس ها از نوع آریا ساخت شرکت پیشرو دیزل آسیا و دو درب مدل 1397 و صفر کیلومتر می باشد.

- منظور از تعداد مسافر ماهانه هر مسیر متوسط مسافر ماهانه هر ماه در یک سال شمسی بر اساس تراکنش دستگاه های کاهنده اتوبوس های موجود در مسیر ارائه گردیده است.

- پیشنهادات می بایست به صورت شفاف با در نظر گرفتن کلیه آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان و با در نظر گرفتن نحوه انجام فعالیت بر روی مینی بوس ها در یک یا دوشیفت کاری به تفکیک بر اساس تقاضای مسیر به صورت واضح با ذکر توضیحات در صورت لزوم ارائه گردد.

     - در مورد شرح مسیر در صورت نیاز به اطلاعات دقیق مسیر تحت سرویس با مراجعه به سایت سازمان یا با تماس تلفنی با حوزه نظارت و بازرسی یا فنی و مهندسی در اختیار قرار خواهد گرفت.

     - در زمان ارائه پیشنهادات می بایست دو برگ اطلاعات ارائه شده توسط سازمان ممهور به مهر و امضاء شرکت های حمل و نقل باشد.

     - در خصوص زمان مسیر و زمان انتظار تغییر آن بر اساس پیشنهاد ارائه شده می تواند پس از بررسی از سوی سازمان مد نظر قرار گیرد.

     - کلیه پیشنهادات می بایست در نمونه برگ ضمیمه ارائه شود.

     - این فراخوان در دو برگ حاوی اطلاعات و برگ پیشنهاد ارائه گردیده است.