فراخوان مشارکت

فراخوان مشارکت

فـراخـوان مشـارکـت

واگذاری ناوگان شهری اتوبوسرانی یزد به بخش خصوصی

( نوبت دوم )

    سازمان اتوبوسرانی یزد و حومه به استناد مجوز هیئت مدیره سازمان و برابر دستورالعمل شماره 111393/ت 36160 هـ واگذاری اتوبوس و خطوط در نظر دارد تعدادی از ناوگان شهری خود را به شرکت های دارای مجوز حمل و نقل درون شهری و واجد شرایط واگذار نماید لـذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت دستورالعمل واگذاری اتوبوس و خطوط از زمان درج آگهی در روزنامه یا پرتال سازمان به دبیرخانه این سازمان واقع در : یزد ـ بلوار آزادگان ـ میدان صنعت ـ ابتدای بلوار شهید دهقان ـ جنب جایگاه CNG  ـ  ساختمان اداری سازمان اتوبوسرانی یزد و حومه و به آدرس اینترنتی YAZD-BUS.IR مراجعه و پس از دریافت و مطالعه دستورالعمل واگذاری حداکثر یک هفته بعد از انتشار فراخوان تا تاریخ 91/3/31 پیشنهاد خود را مکتوب در پاکت سربسته به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند.

                                                                              سازمان اتوبوسرانی یزد و حومه