طرح بازسازی اتوبوس های فرسوده ناوگان حمل و نقل شهری آغاز شد.

طرح بازسازی اتوبوس های فرسوده ناوگان حمل و نقل شهری آغاز شد.

در راستای اجرای برنامه های سال اقتصاد مقاومتی، طرح بازسازی اتوبوس های فرسوده ناوگان حمل و نقل شهری آغاز شد.