شصت و يكمين صورتجلسه

شصت و يكمين صورتجلسه

   بسمه تعالي

  صورتجلسه

شصت ويكمين جلسه هيأت مديره سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري يزد  باتوجه به دعوت نامه شماره600/ 51 مورخ 22/05/90 در محل سازمان با ياد و نام ايزد منان سه شنبه مورخ 29/06/90ساعت 6 بامداد باحضور اعضاي محترم تشكيل شد وپس از بحث وتبادل نظر پيرامون دستوركارجلسه(امور جاري سازمان) به شرح زير اتخاذ تصميم گرديد.

 

رديف

مصوبات

01

موضوع بازنشستگي آقاي مهندس آثاري معاون حمل ونقل وترافيك شهرداري يزد ورياست محترم هيات مديره در تاريخ 1/7/1390 مطرح واعضا ي هيات مديره ضمن تقدير وتشكر از زحمات كارشناسانه،صادقانه ودلسوزانه ايشان در طول مدت رياست هيات مديره براي اين عزيز بزرگوار از درگاه خداوند متعال روزگاري توهم با سلامت وشادكامي درخواست نمودند.

2.

 نامه شماره 14271 مورخ 04/05/1390 سازمان شهرداريها ودهيارهاي كشور با موضوع تصويب وابلاغ سازمان تفصيلي سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري يزد مشتمل بر يك صفحه نمودار سازماني وسه صفحه شرح وظايف وسه صفحه سازمان تفصيلي كه داراي 24 پست سازماني (كارمندي ) مي باشد مطرح وبا تشكر از اقدامات وپيگيريهاي مديرعامل مقرر شد مديرعامل  تاحصول نتيجه واقدامات اجرائي از طريق مراجع مرتبط وجذب نيروهاي كارآمد ، موضوع را پيگيري نمايد. ضمنا" گزارشي از وضيعت موجود پرسنل  با سازمان تفضيلي براي جلسه آتي تهيه گردد.  

3.

آرم متحد الشكل پايانه هاي مسافربري شهرداريهاي كشور كه به سعي وتلاش اتحاديه پايانه هاي مسافربري شهرداريهاي كشور تهيه وارسال شده وضمنا" مراحل ثبت آن نيز در تهران وادارات مرتبط طي شده در هيات مديره مطرح وبه رويت اعضاء رسيد وپيشنهاد شد آرم بدون حاشيه باشد.

04

نامه شماره 300/4382/9030 مورخ 14/6/90 دادگستري جمهوري اسلامي ايران با موضوع تفويض نمايندگي به فرماندهي ومامورين ايستگاه نيروي انتظامي پايانه مسافربري يزد براي  متوقف نمودن خودرو(اتوبوس و... ) وسپس تفتيش وبازرسي در حوزه استحفاظي شهرستان يزد  در راستاي كشف كالاي قاچاق  مطرح وضمن تشكر از پيگيري انجام شده مقرر شد مديرعامل با همكاري نيروي انتظامي اقدامات لازم ومقتضي بعمل آورد.

05

نامه شماره 02/701/73/96 مورخ 28/6/90 فرماندهي ايستگاه نيروي انتظامي پايانه مسافربري با موضوع ارائه گزارش كار ودر خواست مبلغي بعنوان اضافه كاري به صورت ماهيانه مطرح و با توجه به ضوابط ومقررات جاري نيروي انتظامي  وكشوري با پرداخت اضافه كاري به صورت مستمر مخالفت شد. ولي به نحو مقتضي از خدمات ايشان تقدير شود.

                                     جلسه با ذكر  صلوات در ساعت 15/7 به پايان رسيد.

                                            محمد رضا كوچك زاده                  محسن آثاري                       فرامرز رمضاني            محمد رضا بشيري                سيد حسن  حسيني            محمد صلواتي                                                                                                               

                                                   نماينده شوراي اسلامي شهر  در سازمان      معاون حمل ونقل ورئيس هيات مديره          كارشناس عضو هيات مديره              كارشناس عضو هيات مديره         كارشناس وعضو علي البدل هيات مديره                    مديرعامل