شرایط مزایده

شرایط مزایده

آگهی مزایده و شرایط واگذاری امور تبلیغات

سازمان اتوبوسراني يزد و حومه در نظر دارد به استناد بند یک صورتجلسه مورخ 91/2/28 نسبت به واگذاري تبليغات بر روي 20 دستگاه اتوبوس از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد. لذا در صورت تمايل پيشنهاد خود را ضمن رعايت موارد مشروحه ذيل در دو پاكت سربسته پاكت ( الف ) حاوي فيش سپرده و پاكت ( ب ) حاوي پيشنهاد قيمت و پاكت (ج) حاوي مجوز فعاليت از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي و رزومه كاري تا آخر وقت اداري روزشنبه مورخ 91/5/7 به  دبيرخانه سازمان تسليم و رسيد در يافت نمايند.

شرايط مزايده

1-    پيشنهاد دهندگان مي بايست معادل 5% كل مبلغ پيشنهادي را به عنوان سپرده شركت در مزايده طي ضمانت بانكي يا  فيش  نقدي به حساب جاري 1002149978 سازمان نزد بانك شهر شعبه مطهری واريز و اصل فيش مورد نظر را در پاكت (الف ) و پيشنهاد قيمت را در پاكت ( ب ) به دبيرخانه سازمان تسليم و رسيد دريافت نمايند.

2-       ارائه مجوز تبليغات از طرف اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي ( پاكت ج ) و تحويل به دبيرخانه سازمان

3-    سپرده نفر اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد سازمان باقي خواهد ماند و چنانچه برنده اول تا سوم حاضر به عقد قرارداد نشود برابر ماده 8 آئين نامه مالي شهرداريها سپرده هاي مربوطه به ترتيب به نفع سازمان ضبط مي شود.

4-       سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

5-        هزينه آگهي ، ماليات و عوارض و ساير هزينه هاي متعلقه و متصور به عهده برنده مزايده است.

6-    پيشنهادات واصله در ساعت 10 صبح  روز یکشنبه مورخ 91/5/8 با حضور اعضاء كميسيون معاملات سازمان گشوده و قرائت و تصميم گيري خواهد شد.

7-    برنده مزايده مكلف است ظرف مدت يك هفته پس از تصميم كميسيون نسبت به عقد قرارداد اقدام  نمايد در غير اين صورت مسئوليت و عواقب آن بر عهده برنده مزايده مي باشد.

8-       برنده مزايده مكلف است با هزينه خود نسبت به نقاشي بر روي بدنه اتوبوسها اقدا م ودر پايا ن قرارداد آنها را پاكسازي و با رنگ اوليه تحويل نمايد.

9-    برنده مزايده ملزم به رعايت مقررات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي بوده و در زمان تبليغات مي  بايست با سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري  يزد هماهنگ باشد.

10-   شرايط خاص در خصوص نحوه تبليغات به صورت مجزاء پس از مشخص شدن برنده مزايده در قرارداد في مابين لحاظ خواهد شد.

11-   قيمت پايه هر دستگاه اتوبوس براي مدت يك سال مبلغ40.000.000 ريال بوده و براي 20 دستگاه اتوبوس 800.000.000 ريال اعلام مي گردد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 2-7200401 تماس حاصل نمائيد.

                                    سازمان اتوبوسراني يزد و حومه