شرایط مزایده

شرایط مزایده

شرایط مزایده

 

1- پیشنهاد دهندگان می بایست معادل 5% کل مبلغ پیشنهادی را به عنوان سپرده شرکت در مزایده طی ضمانت  بانکی یا فیش نقدی به حساب جاری 1002149978 سازمان نزد بانک شهر شعبه مطهری واریز و اصل فیش مورد نظر را در پاکت ( الف) و پیشنهاد قیمت را در پاکت ( ب ) به دبیرخانه سازمان تسلیم و رسید دریافت نمایند.

2- به پیشنهادات مبهم و مشروط و فاقد فیش سپرده و پیشنهادهایی که پس از انقضای مهلت مقرر درآگهی برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- سپرده نفر اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد سازمان باقی خواهد ماند و چنانچه برنده اول تا سوم حاضر به عقد قراداد نشود برابر ماده 8 آئین نامه مالی شهرداریها سپرده های مربوطه به ترتیب به نفع سازمان ضبط می شود.

4- سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

5- هزینه آگهی ، مالیات و عوارض و سایر هزینه های متعلقه و متصوره به عهده برنده مزایده است.

6- کلیه لوازم به صورت یکجا به فروش می رسد .

7- پیشنهادات واصله در ساعت 11 صبح روز یک شنبه مورخ 91/9/26  با حضور اعضا کمیسون معاملات سازمان گشوده و قرائت و تصمیم گیری خواهد شد.

8- برنده مزایده مکلف است ظرف مدت یک هفته پس از تصمیم کمیسیون نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر اینصورت مسئولیت و عواقب آن بر عهده برنده مزایده می باشد.

9- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 2-7200401داخلی 30 تماس حاصل نمائید.

 

 

سازمان اتوبوسرانی یزد و حومه