شرایط مزایده

شرایط مزایده

آگهی مزایده 

سازمان اتوبوسرانی یزد و حومه به استناد مجوز های اخذ شده از هیئت مدیره در نظر دارد لوازم مازاد بر مصرف اتوبوس و غیره خود را از طریق مزایده به فروش برساند علاقه مندان می توانند حداکثر تا تاریخ 1391/9/23جهت بازدید و دریافت صورت ریز لوازم به سازمان اتوبوسرانی یزد و حومه واقع در میدان  صنعت ـ ابتدای بلوار شهید دهقان ـ جنب جایگاه  CNG مراجعه نمایند . زمان تحویل اسناد مزایده حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 91/9/25 می باشد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 91/9/7

تاریخ انتشار نوبت دوم : 91/9/14         

                                                                      روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی یزد و حومه