شرایط ثبت نام تاکسی

شرایط ثبت نام تاکسی
    شـرایط ثبـت نـام جهت اخـذ مجـوز از تاکسـیرانـی
 
1

دارابودن گواهینامه معتبررانندگی )) آندسته ازمتقاضیانی که دارای گواهینامه رانندگی ازنوع ب 2 بوده و اجازه رانندگی باوسیله نقلیه عمومی راداشته باشند وهمچنین کسانی که گواهینامه تعویضی 5 ساله ویا 10 ساله غیرمشروط دارند می توانند تشکیل پرونده دهند ))

2
داشتن حداقل 23 سال تمام
3
داشتن مدرک تحصیلی
4
داشتن تأهل
5
نداشتن سوءپیشینه
6

تابعیت جمهوری اسلامی ایران

7
عدم اشتهار به فساداخلاقی
8

التزام به رعایت شئونات اسلامی

9

داشتن کارت پایان خدمت یامعافیت ازخدمات وظیفه عمومی

10

ارائه گواهی صحت بدنی وفکری وعدم اعتیادبه موادمخدرومشروبات الکی

11

محروم نبودن ازحقوق اجتماعی یااشتغال به رانندگی ازطرف مراجع ذیصلاح

12
نداشتن شغل دیگر
 
مـــراحــل ثبــت نــام

1-تکمیل فرم معرفی نامه کمکی ویامعرفی نامه ازتاکسی تلفنی ( که لازم است باحضورمالک وکمکی درمحل سازمان  تنظیم گردد)

2- متحان شهرشناسی برابرساعات اعلام شده ازطرف سازمان .

3- ارائه مدارک .

4- معرفی به اداره اماکن عمومی .

5- صدوردفترچه تاکسی ومعرفي به اداره راهنمايي ورانندگي .