سخن مدیرعامل

 

نام و نام خانوادگي : حسین صالحیان

سمت : مديرعامل سازمان تاكسيراني

 

امروزه حمل و نقل و جابجايي مسافر و سفرهاي درون شهري يكي از مهمترين مسائل مهم مديريت شهري ميباشد كه با توجه به افزايش جمعيت در نقاط شهري و توسعه تكنولوژي و حل معضل و دغدغه داشتن ترافيك روان نياز به برنامه ريزي دقيق و حساب شده دارد .ساماندهي حمل و نقل درون شهري در نقاط شهري باعث بوجود آمدن شهري سالم و پايدار ميگردد .در جوامع امروزي شهروندان هر روز هزينه هاي بالايي را بطور مستقيم يا غير مستقيم بدليل مشكلات ترافيك سنگين و عدم كارآئي حمل و نقل درون شهري مي پردازند كه عبارتند از : اتلاف انرژي – اتلاف وقت – مشكلات زيست محيطي – بهداشتي – رواني – تصادفات و غيره كه اين مشكلات بر اساس افزايش شمار خودروها و بكارگيري روز افزون خودروهاي شخصي – كاهش سفر با وسايل نقليه عمومي بوجود مي آيد . با توجه به تاثيرات مستقيم اين بخش بر تصميمات كلان اقتصادي – اجتماعي – فرهنگي بحث سيستم حمل و نقل درون شهري بصورت بحث كلان در جوامع امروزي مطرح ميباشد .در نتيجه ميبايست سياستهايي را در زمينه حمل و نقل درون شهري اختيار نمود تا راههاي انسجام سيستم مزبور جهت كاهش حجم ترافيك و رفع مشكل شهروندان زودتر به نتيجه برسد چه بسا لحظه اي درنگ جايز نبوده و شايد فردا نيز دير باشد .با عنايت بموارد بالا و مشكلات موجود ، شهر یزد نيزتدبير و سياستي را مي طلبد كه در آن پيش بيني افزايش سهم حمل و نقل عمومي درون شهري اعم از تاكسي– اتوبوس- تاكسي تلفني و همچنين تعديل و محدود نمودن خودروهاي شخصي بر اساس طرح ترافيك و با توجه به بافت شهر صورت پذيرد . شهر یزد نيز با توجه به موقعيت جغرافيايي – اجتماعي – فرهنگي - اقتصادي و همچنین بافت و بنا های تاریخی آن که نشان از اصالت ، غیرت و توانمندی هر ایرانی است و مهمتر از آن  مركزيت استان یزد بعنوان استان مهمانپذير جهت جلب رضايت توريست و مسافران ديگر استانهاي كشور از اهميت ويژه اي برخوردار ميباشد و حجم مسافرت به اين شهر حتي بعنوان عبور( باتوجه به قرار داشتن این شهر در مسیر جاده ابریشم و مسیر اصلی کشور) براي بازديد از مناظرتاریخی و مهیج و همچنین سفرهاي درون شهري حائز اهميت ويژه ميباشدكه محصول اوليه آن ترافيك سنگين است .

امیدوارم این سازمان به عنوان یکی از داعیه داران حمل و نقل عمومی شهری بتواند گامی در راستای حل این معضل بردارد