ساختار تشكيلاتي

ساختار تشكيلاتي

 

سازمان تفصيلي سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري يزد

 

رديف

شماره پست سازماني

عنوان پست

حوزه مديرعامل

1

1

مديرعامل

2

2

معاون(كارشناس)

3

3

مسئول دفتر وامور بايگاني

4

4

كارشناس حقوقي وقرار دادها

5

5

كارشناس روابط عمومي و پاسخگويي به شكايات

6

6

كارشناس امور رايانه،آمار و اطلاعات

7

7

كارشناس حراست

امور اداري و مالي

1

8

كارشناس مسئول امور اداري و مالي

2

9

كارشناس امور اداري

3

10

كارگزين

4

11

كارشناس امور مالي

5

12

كارشناس بودجه و اعتبارات

6

13

كارشناس درآمد

7

14

حسابدار

8

15

كارپرداز

9

16

جمع دار اموال و انبار

اداره امور اجرايي و نظارت بر پايانه ها

1

17

كارشناس مسئول امور پايانه

2

18

كارشناس عمران

3

19

كارشناس معماري

4

20

كارشناس تاسيسات

5

21

مسئول خدمات شيفت 1

6

22

مسئول خدمات شيفت 2

7

23

مسئول خدمات شيفت 3

8

24

متصدي وصول عوارض