رونمایی از اولین اتوبوس بازسازی شده (طرح تبدیل اتوبوس های گازسوز به دیزل) وبازدید تنی چند ازاعضای شورای اسلامی شهر یزد؛

رونمایی از اولین اتوبوس بازسازی شده (طرح تبدیل اتوبوس های گازسوز به دیزل) وبازدید تنی چند ازاعضای شورای اسلامی شهر یزد؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد، صبح روز دوشنبه پنجم شهریور ماه 1397 ریاست سازمان به اتفاق آقایان شایق و ابوترابی و نیز سرکار خانم جورابی از اعضای شورای اسلامی شهر یزد در محل توقفگاه میدان امام حسین (ع) حضور یافته و از نخستین اتوبوس نوسازی شده در طرح نوسازی ناوگان اتوبوس شهری یزد بازدید به عمل آوردند.

در ادامه این بازدید ضمن بررسی کلیه اقدامات انجام شده در این پروژه، پیشنهادات کاربردی جهت ارتقای بهره وری و اثربخشی اقدامات انجام شده توسط واحد فنی مهندسی سازمان ارائه گردید.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد