رنگ آمیزی مسیرهای ویژه اتوبوس و تاکسی پایانه دولت آباد؛

رنگ آمیزی مسیرهای ویژه اتوبوس و تاکسی پایانه دولت آباد؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد با همکاری مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد پایانه دولت آباد یزد خط کشی شده و مسیرهای ویژه عبور و مرور اتوبوس و تاکسی و نیز معابر ویژه مسافران آن مشخص گردید.
تاریخ خبر: سه شنبه چهارم تیرماه 1398