دیدار نوروزی پرسنل واحدهای مختلف سازمان از ریاست سازمان در روز اول کاری بعد از تعطیلات نوروز ۹۸ ؛

دیدار نوروزی پرسنل واحدهای مختلف سازمان از ریاست سازمان در روز اول کاری بعد از تعطیلات نوروز ۹۸ ؛

دیدار نوروزی پرسنل واحدهای مختلف سازمان از ریاست سازمان در روز اول کاری بعد از تعطیلات نوروز ۹۸ ؛
 
دوشنبه ۵ فروردین ۹۸