دیدار نوروزی معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری به همراه رئیس سازمان حمل و نقل و جمعی از مسئولین مربوطه سازمان از رئیس و چند تن از اعضای شورای اسلامی شهر یزد؛

دیدار نوروزی معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری به همراه رئیس سازمان حمل و نقل و جمعی از مسئولین مربوطه سازمان از رئیس و چند تن از اعضای شورای اسلامی شهر یزد؛

دیدار نوروزی معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری به همراه رئیس سازمان حمل و نقل و جمعی از مسئولین مربوطه سازمان از رئیس و چند تن از اعضای شورای اسلامی شهر یزد؛

دوشنبه 5 فروردین 98