دیدار نوروزی مدیر داخلی و پرسنل پایانه مسافربری غدیر از رئیس سازمان؛

دیدار نوروزی مدیر داخلی و پرسنل پایانه مسافربری غدیر از رئیس سازمان؛

دیدار نوروزی مدیر داخلی و پرسنل پایانه مسافربری غدیر از رئیس سازمان؛
 
سه شنبه ۶ فروردین ۹۸