دیدار رئیس سازمان حمل و نقل با سرپرست بانک انصار در خصوص هوشمند سازی ناوگان اتوبوس درونشهری

دیدار رئیس سازمان حمل و نقل با سرپرست بانک انصار در خصوص هوشمند سازی ناوگان اتوبوس درونشهری

به گزارش روابط عمومی سازمان در روز شنبه چهارم خرداد ماه 1398 جلسه ای با حضور محمدرضا شفیعی، رئیس سازمان حمل و نقل در دفتر کمالی سرپرست بانک انصار برگزار شد و طی آن در مورد برنامه های دو مجموعه در خصوص هوشمند سازی ناوگان اتوبوس درونشهری بحث و گفتگو به عمل آمد.