در باره سازمان

در باره سازمان

ساختمان اداری سازمان تاکسیرانی

    ساختمان سازمان تاکسیرانی یزد در زمینی به وسعت 750 مترمربع که توسط شهرداری واگذار گردیده با زیربنای 650 مترمربع احداث و دارای دو طبقه زیرزمین و همکف که زیرزمین آن بصورت سالن اجتماعات و همکف آن باتقسیمات داخلی مشتمل براطاقهای 1ـ مدیرعامل 2_ دفترمدیرعامل 3ـ روابط عمومی 4ـ اموراداری 5ـ امورمالی 6ـ دبیرخانه 7ـ بازرسی 8ـ کارپردازی 9ـ بایگانی 10ـ هیئت انضباطی 11ـ باجه بانک ملی می باشد و بر این اساس کلیه واحدها با توجه به میزان ارتباط اداری هریک بنحوی تقسیم بندی شده اند که مراجعین محترم با استفاده از راهنمای واحدها (( کدوتابلوهای مربوط )) بتوانند به سهولت به آنهامراجعه وامورات خودرابه انجام برسانند این ساختمان در بلوار شهید سید محمد پاکنژاد ـ کوچه فاتح قرارگرفته است .