داود زارع ـ معاون فنی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 5 تیرماه 97

داود زارع ـ معاون فنی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 5 تیرماه 97