خدمات رسانی تعداد۳۰دستگاه اتوبوس درروزهای پنجشنبه به صورت ویژه درمسیر گلزار شهدا و خلدبرین؛

خدمات رسانی تعداد۳۰دستگاه اتوبوس درروزهای پنجشنبه به صورت ویژه درمسیر گلزار شهدا و خلدبرین؛