حمیدرضا ناصری به عنوان رئیس هیئت مدیره اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور منصوب گردید؛

حمیدرضا ناصری به عنوان رئیس هیئت مدیره اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور منصوب گردید؛

آقای حمیدرضا ناصری به عنوان رئیس هیئت مدیره اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور، در صد و شصت و پنجمین جلسه هیئت مدیره، آقای حمیدرضا ناصری، عضو هیئت مدیره اتحادیه و رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز به عنوان رئیس هیئت مدیره اتحادیه اتوبوسرانی انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای ایشان آرزوی توفیق و موفقیت روزافزون نمودند.

منبع؛سایت اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد