حضور علما و روحانیون جلیل القدر در مراسم روضه خوانی اربعین حسینی در خیمه برپاشده در سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد

حضور علما و روحانیون جلیل القدر در مراسم روضه خوانی اربعین حسینی در خیمه برپاشده در سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد