حضور ریاست سازمان در جلسه کمیسیون خدمات شهری؛

حضور ریاست سازمان در جلسه کمیسیون خدمات شهری؛

به گزارش روابط عمومی سازمان در روز یکشنبه 17 تیرماه 1397، محمدرضا شفیعی ریاست سازمان به اتفاق مسئول روابط عمومی و معاونین خود جهت دفاع از طرح اصلاح شبکه خطوط حمل و نقل اتوبوسرانی شهر یزد در جلسه کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد به ریاست دکتر کاشفی و پس از آن جهت هماهنگی مصوبات مطرح شده در جلسه در دفتر سفید، رئیس شورای اسلامی شهر یزد حضور یافت.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد