حضور ریاست سازمان به همراه معاونین و پرسنل در مراسم ترحیم مرحوم خادمی

حضور ریاست سازمان به همراه معاونین و پرسنل در مراسم ترحیم مرحوم خادمی