جلسه هم اندیشی پاکسرشت، معاون اجرایی سازمان و نیکرخ، مسئول روابط عمومی با ثواچه مدیر امور فرهنگی سازمان فرهنگی ورزشی در مورد مسیر گردشگری؛

جلسه هم اندیشی پاکسرشت، معاون اجرایی سازمان و نیکرخ، مسئول روابط عمومی با ثواچه مدیر امور فرهنگی سازمان فرهنگی ورزشی در مورد مسیر گردشگری؛