جلسه هم اندیشی شورای سازمان حمل و نقل با سرپرست شهرداری، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر در مورد راهکارهای واگذاری اتوبوس های درونشهری؛

جلسه هم اندیشی شورای سازمان حمل و نقل با سرپرست شهرداری، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر در مورد راهکارهای واگذاری اتوبوس های درونشهری؛

به گزارش روابط عمومی سازمان، در جلسه ای روز چهارشنبه چهارم اردیبهشت ماه 1398 با حضور رئیس و کلیه اعضای شورای اسلامی شهر یزد و نیز اعضای هیئت مدیره و شورای سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در صحن شورای اسلامی شهر یزد برگزار گردید در مورد سیاست های سابق واگذاری اتوبوس های درونشهری به بخش خصوصی و نیز راهکارهای جدید پیشنهادی از طرف شورای سازمان به شورای شهر بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت و در خصوص نحوه گذاری اتوبوس های جدید و مدیریت عملکرد اتوبوس های فرسوده تصمیمات لازم اتخاذ گردید.