جلسه هم اندیشی بهبود وضعیت حمل و نقل شهری

جلسه هم اندیشی بهبود وضعیت حمل و نقل شهری

صبح روز چهارشنبه ۱۱ دیماه ۹۸ جلسه ای در دفتر محمدرضا شفیعی رئیس سازمان با حضور فلاح مشاور ترافیکی شورای اسلامی شهر یزد و پورسلمان عضو هیئت مدیره سازمان حمل و نقل و نیز معاونین سازمان برگزار گردید و در مورد راهکارهای بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی و نیز افزایش استقبال شهروندان از وسایل حمل و نقل عمومی بحث و تبادل نظر به عمل آمد.