جلسه همڪاری دوجانبه ریاست سازمان با مدیر ڪل تعاون، ڪار و رفاه اجتماعی استان یزد

جلسه همڪاری دوجانبه ریاست سازمان با مدیر ڪل تعاون، ڪار و رفاه اجتماعی استان یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان، محمدرضا شفیعی ریاست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد به اتفاق معاون اداری ومالی ومدیر روابط عمومی سازمان پنجشنبه بیست وسوم  فروردین ماه نود و هفت از ساعت ۱۳ الی ۱۵:۵۵ عصر جهت مساعدت و همڪاری دو جانبه به منظور امور رفاهی و ورزشی جهت خانواده ی بزرگ حمل و نقل بار و مسافر شهر یزد با دڪتر محمد حسین ریاحی مدیر ڪل  تعاون، ڪار و رفاه اجتماعی استان یزد دیدار و گفتگو نمود، در این دیدار الهه جورابی عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر یزد نیز حضور داشت.
روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد