جلسه هماهنگی در خصوص بررسی مسائل اجرای طرح مسیر گردشگری در یزد

جلسه هماهنگی در خصوص بررسی مسائل اجرای طرح مسیر گردشگری در یزد

به گزارش روابط عمومی روز یکشنبه 6 اسفند ماه جلسه ای با حضور شفیعی ریاست سازمان، کریمی مشاور فنی، معاونین و کارگروه فنی مهندسی سازمان در خصوص بررسی مسائل اجرای طرح مسیر گردشگری شهر یزد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی روز یکشنبه 6 اسفند ماه جلسه ای با حضور شفیعی ریاست سازمان، کریمی مشاور فنی، معاونین و کارگروه فنی مهندسی سازمان در خصوص بررسی طرح مسیر گردشگری شهر یزد برگزار گردید.

 

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد