جلسه مشترک درخصوص طرح استقبال ازبهار در محل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی یزد

جلسه مشترک درخصوص طرح استقبال ازبهار در محل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی یزد

جلسه مشترک ریاست سازمان ، عباس ملازینلی رئیس سازمان فاو و ابوالقاسم ابوالحسنی در محل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی یزد در خصوص طرح استقبال از بهار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی روز یکشنبه 6 اسفند ماه جلسه ای با حضور شفیعی ریاست سازمان، عباس ملازینلی رئیس ساز فاو شهرداری یزد و ابوالقاسم ابوالحسنی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی یزد و کارشناسانی از این سازمان ها در خصوص طرح بدرقه زمستان و استقبال از بهار تشکیل گردید.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد