جلسه طرح سامانه مدیریت هوشمند در دفتر مدیریت سازمان حمل و نقل؛

جلسه طرح سامانه مدیریت هوشمند در دفتر مدیریت سازمان حمل و نقل؛

به گزارش روابط عمومی سازمان، صبح روز شنبه 6 مرداد ماه 1397 جلسه ای با عنوان طرح سامانه مدیریت هوشمند در دفتر محمدرضا شفیعی ریاست سازمان با حضور معاون اجرایی، معاون نظارت و بازرسی و مسئول انفورماتیک سازمان برگزار گردید. در این جلسه که با حضور آقایان نبوی و کارگر نمایندگان یکی از شرکت های فعال در حوزه مدیریت هوشمند برگزار گردید در خصوص مسائل و مشکلات پیش روی این طرح بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت و پیشنهادات لازم ارائه گردید.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد