جلسه ریاست سازمان در محل استانداری در مورد فعالیت بی ضابطه تاکسی اینترنتی ها

جلسه ریاست سازمان در محل استانداری در مورد فعالیت بی ضابطه تاکسی اینترنتی ها

با توجه به اهمیت رسیدگی به موضوع فعالیت تاکسی های اینترنتی در شهر یزد جلسه ای در روز شنبه پنجم اسفند ماه با حضور محمد رضا شفیعی ریاست سازمان، معاونین سیاسی و امنیتی و امور عمرانی استانداری و محمود شاکری شمسی مدیر کل امور شهری استانداری، همچنین مصطفی سالاری فرماندار یزد برگزار گردید؛ در این جلسه مقرر گردید در اولین گام از فعالیت ناصحیح و جذب بی ضابطه راننده تاکسی توسط تاکسی اینترنتی ها به طور قانونی جلوگیری به عمل آید.

به گزارش روابط عمومی با توجه به اهمیت رسیدگی به موضوع فعالیت تاکسی های اینترنتی در شهر یزد  جلسه ای در روز شنبه پنجم اسفند ماه با حضور محمد رضا شفیعی ریاست سازمان، محمدعلی طالبی، محسن صادقیان معاونین سیاسی و امنیتی و امور عمرانی استانداری و محمود شاکری شمسی مدیر کل امور شهری استانداری، همچنین مصطفی سالاری فرماندار یزد و کارشناسان حوزه انتظامی، استانداری، شهرداری، حوزه حمل و نقل و نمایندگان تاکسیرانان یزد برگزار گردید؛

در این جلسه مقرر گردید در اولین گام از فعالیت ناصحیح و جذب بی ضابطه راننده تاکسی توسط تاکسی اینترنتی ها به طور قانونی جلوگیری به عمل آید.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد