جلسه ریاست سازمان در خصوص حل معضلات حمل و نقل عمومی و اتوبوس های بین شهری؛

جلسه ریاست سازمان در خصوص حل معضلات حمل و نقل عمومی و اتوبوس های بین شهری؛

به گزارش روابط عمومی سازمان در روز چهارشنبه 21 آذر ماه 1397 جلسه ای با حضور ریاست سازمان حمل و نقل، معاون فنی مهندسی و مسئول حراست با احمد آخوندی شهردار مهریز، ابویی عضو شورای شهر مهریز و زارع مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی سجاد مهریز در مورد حل معضلات حمل و نقل عمومی و اتوبوس های بین شهری برگزار گردید.

در این جلسه نادعلی زارع مدیر عامل شرکت تعاونی سجاد مهریز ضمن بیان مسائل و مشکلات شهروندان، رانندگان و نیز شرکت تعاونی خواستار ارائه راهکارهایی در مورد حل این معضلات شد؛ همچنین شهردار مهریز نیز در خصوص مسائل و مشکلات شهروندان مهریز جهت استفاده از اتوبوس های بین شهری و شهری مواردی را بیان نمود.

در پایان این جلسه راه حل هایی جهت رفع موانع و حل مسائل و مشکلات به عمل آمده پیشنهاد گردید و تصمیم گیری نهایی به عمل آمد. 

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد