جلسه ریاست سازمان جهت تبلیغات بدنه و سقف تاکسی های شهری

جلسه ریاست سازمان جهت تبلیغات بدنه و سقف تاکسی های شهری

به گزارش روابط عمومی روز شنبه 96/12/12 جلسه ای با حضور شفیعی ریاست سازمان و آقای فیض پور مشارکت کننده طرح و نیز برخی کارشناسان جهت تبلیغات بدنه و نیز سقف تاکسی ها انجام گرفت. علی مزیدی مدیرروابط عمومی سازمان نیز در این جلسه حضور داشت.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد