جلسه ریاست سازمان با مدیر عامل شرکت های تعاونی حمل و نقل بخش خصوصی

جلسه ریاست سازمان با مدیر عامل شرکت های تعاونی حمل و نقل بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی سازمان، مدیران شرکت تعاونی شماره 1 ، 4، 5 اتوبوسرانی و شرکت حمل و نقل بار و مسافر شماره 1 جلسه ای در روز پنج شنبه مورخ 7 تیر ماه 1397 رأس ساعت 10:00 صبح در خصوص رسیدگی و تعیین تکلیف تعداد روز تعطیلات اتوبوس های بخش خصوصی در محل دفتر کار ریاست محترم سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید :

-        در ابتدای جلسه صحبت های کلیه مدیران بخش خصوصی مبنی بر اعلام نیاز رانندگان و بهره برداران به تعطیلات همانند سال های گذشته ، علی رغم اینکه در قرارداد های واگذاری اتوبوس به بهره برداران طرح نگردیده و صرفاً جهت رفاه حال رانندگان و تعمیرات و نگهداری اتوبوس ها مورد نیاز می باشد به استماع اعضاء جلسه رسید .

1-        مقرر گردید برابر با مصوبه هیئت مدیره سازمان تعداد 10 روز تعطیلات به اتوبوس های بخش خصوصی تعلق گیرد و قبل از استفاده بهره برداران از مدت زمان مذکور اتوبوس مورد نظر به توقفگاه اعزام و با حضور نماینده شرکت تعاونی (1 نفر) ، نماینده معاونت فنی و مهندسی سازمان(1 نفر) ، نماینده معاونت نظارت و بازرسی سازمان (1 نفر) و شخص بهره بردار تمام ایرادات فنی ، ظاهری و باطنی لیست برداری و اجازه فعالیت پس از اتمام تعطیلات ملزم به رفع ایرادات می باشد .

2-        مقرر گردید کلیه اتوبوس ها در مدت زمان تعطیلات از کارت سوخت اتوبوس به هیچ عنوان استفاده ننموده و پرینت کارت سوخت را پس از تعطیلات به واحد فنی سازمان ارائه و در صورت مشاهده هرگونه تخلف ، شخص متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی و برابر با قوانین با نامبرده برخورد گردد .

3-        مقرر گردید تعطیلات تابستانه در سال آینده در صورتی که اتوبوس خرابی و یا هرگونه کسر کاری داشته باشد از میزان 10 روز کسر و مابقی آن در اختیار بهره بردار قرار گیرد و هیچگونه کسر کار به صورت مساعدت و یا کار در روز تعطیل مورد قبول سازمان قرار نگیرد.

4-        مقرر گردید با توجه به تغییر ساعت اداری صورت پذیرفته در فصل تابستان و تعطیل شدن حمل و نقل اتوبوسرانی زودتر از  موعد در پایان کار ، اتوبوس های بخش خصوصی دارای تک راننده در بخشی از طول روز با هماهنگی واحد نظارت سازمان و مدیران شرکت تعاونی شماره یک از سیستم خارج و به همان میزان ساعت در پایان کار مورد استفاده جهت انجام حمل و نقل شهروندان در مسیرهای پرتردد و اصلی قرار گیرند .

5-        مقرر گردید برابر با سال های گذشته تعطیلات 10 روزه به اتوبوس های متوقف بخش خصوصی تعلق نگیرد و به میزان فعالیت اتوبوس در سال ، تعداد تعطیلات محاسبه و در اختیار بهره برداران قرار گیرد .

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد