جلسه ریاست سازمان، معاون فنی مهندسی، مدیر مالی و مدیر داخلی پایانه غدیر در مورد بررسی مشکلات جایگاه سوخت و مجموعه تعمیرگاهی مشارکتی اتوبوسرانی

جلسه ریاست سازمان، معاون فنی مهندسی، مدیر مالی و مدیر داخلی پایانه غدیر در مورد بررسی مشکلات جایگاه سوخت و مجموعه تعمیرگاهی مشارکتی اتوبوسرانی

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل در روز دوشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۷ طی جلسه ای ریاست سازمان، معاون فنی مهندسی، مدیر مالی و مدیر داخلی پایانه غدیر در مورد مشکلات جایگاه سوخت و مجموعه تعمیرگاهی مشارکتی اتوبوسرانی مورد قرارداد با آقای ایرانی فرد بحث و بررسی به عمل آمد.
 
روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار ومسافر شهرداری یزد