جلسه ریاست سازمان، معاونین و مدیر روابط عمومی سازمان با نمایندگان شرکت تجارت فناوری اطلاعات هفکران (طرح اتو تاکسی )

جلسه ریاست سازمان، معاونین و مدیر روابط عمومی سازمان با نمایندگان شرکت تجارت فناوری اطلاعات هفکران (طرح اتو تاکسی )