جلسه رئیس انجمن صنفی رانندگان، مدیر داخلی پایانه غدیر و مدیران برخی دفاتر با ریاست سازمان

جلسه رئیس انجمن صنفی رانندگان، مدیر داخلی پایانه غدیر و مدیران برخی دفاتر با ریاست سازمان