جلسه دفاع ریاست سازمان از پروژه های عمرانی سازمان در سال 97

جلسه دفاع ریاست سازمان از پروژه های عمرانی سازمان در سال 97

به گزارش روابط عمومی سازمان روز جمعه 27بهمن ماه 97، محمد رضا شفیعی ریاست سازمان به همراه معاونین جهت دفاع از پروژه های عمرانی سازمان در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی سازمان روز جمعه 27بهمن ماه 97، محمد رضا شفیعی ریاست سازمان به همراه معاونین جهت دفاع از پروژه های عمرانی سازمان در کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد حضور یافت.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد