جلسه بررسی و هم اندیشی حل مسائل و مشکلات سرویس مدارس با حضور معاون اجرایی سازمان و مسئولین آموزش و پرورش؛

جلسه بررسی و هم اندیشی حل مسائل و مشکلات سرویس مدارس با حضور معاون اجرایی سازمان و مسئولین آموزش و پرورش؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل در روز سه شنبه 21 اسفند 97 جلسه ای با حضور مجید فلاحتی معاون اجرایی سازمان، ترابی مسئول حراست و حسینی مطلق کارشناس سرویس مدارس با مسئولین سرویس مدارس از آموزش و پرورش برگزار گردید که طی آن در مورد مسائل و مشکلات سرویس مدارس در سال جاری بحث و گفتگو به عمل آمد و در مورد حل و پیشگیری از این مشکلات در سال جدید نیز رایزنی های لازم صورت پذیرفت.