جلسه بررسی و جمع بندی آنالیز بخش خصوصی ناوگان اتوبوس درونشهری برگزار شد.

جلسه بررسی و جمع بندی آنالیز بخش خصوصی ناوگان اتوبوس درونشهری برگزار شد.

به گزارش روابــط عــمــومــی ســازمــان حــمــل و نــقــل بــار و مــســافــر شــهرداری یــزد روز دوشنبه ۲۷خرداد ۱۳۹۸ جلسه ای با حضور مرتضی شایق و ونوس عامری اعضای شورای اسلامی شهر یزد، محمدرضا شفیعی رئیس سازمان حمل و نقل، معاون فنی مهندسی، مشاور امور فنی، مدیر امور مالی، مسئول حراست و جمعی از کارشناسان مربوطه سازمانی با نمایندگان بهره برداران بخش خصوصی ناوگان اتوبوسرانی شهر یزد برگزار گردید که طی آن در مورد تعیین آنالیز اتوبوس های بخش خصوصی بحث و بررسی لازم به عمل آمد.