جلسه آموزشی با عنوان فشار خون با حضور ریاست و پرسنل سازمان در سالن جلسات سازمان برگزار شد.

جلسه آموزشی با عنوان فشار خون با حضور ریاست و پرسنل سازمان در سالن جلسات سازمان برگزار شد.