جلسه امروز ریاست سازمان با معاونین و کارشناسان مربوطه جهت بررسی، اعلام نظر و تعیین مسیر اتوبوس ها و مینی بوس های خریداری شده؛

جلسه امروز ریاست سازمان با معاونین و کارشناسان مربوطه جهت بررسی، اعلام نظر و تعیین مسیر اتوبوس ها و مینی بوس های خریداری شده؛