جلسه ارائه طرح جدید توقفگاه اتوبوسهای شهری در محل میدان جهاد

جلسه ارائه طرح جدید توقفگاه اتوبوسهای شهری در محل میدان جهاد

به گزارش روابط عمومی سزمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد، روز چهارشنبه 11 دیماه 98 جلسه ای در خصوص ارائه طرح جدید توقفگاه اتوبوسهای شهری در محل میدان جهاد (جنب ترمینال غدیر) با حضور محمد رضا شفیعی رئیس سازمان، پورسلمان عضو هیئت مدیره سازمان و مشاور طرح و داوود زارع معاون فنی سازمان برگزار گردید و جزئیات این طرح شرح داده شد و در خصوص معایب و محاسن آن بحث و گفتگو به عمل آمد.